2023-2024 MOKSLO METŲ UGDOMOSIOS VEIKLOS STEBĖSENOS PLANAS


 IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA 


IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ PASIEKIMŲ APRAŠAS


NUOTOLINIO MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS


IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS VYKDANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS KOKYBĖS IŠORINIO VERTINIMO ATASKAITA 2021 M.


DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BITUTĖ“ MOKINIŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS, SAVIRŪPOS PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS