LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

VAIKO GEROVĖS VALSTYBĖS POLITIKOS KONCEPCIJA

PRIVALOMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO NUSTATYMO IR SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

REIKALAVIMŲ MOKYTOJŲ KVALIFIKACIJAI APRAŠAS

MOKINIO SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ) PEDAGOGINIU, PSICHOLOGINIU, MEDICININIU IR SOCIALINIU PEDAGOGINIU ASPEKTAIS ĮVERTINIMO IR SPECIALIOJO UGDYMOSI SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ KRITERIJŲ APRAŠAS

LIETUVOS HIGIENOS NORMA HN 75:2016 „IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDRIEJI SVEIKATOS SAUGOS REIKALAVIMAI“

 DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO Į DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO  IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO IR DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO IR IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO