Už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą lopšelyje-darželyje “Bitutė” atsakinga direktoriaus pavaduotoja ugdymui         Joana  Grigienė (direktoriaus 2022-09-01 įsakymas Nr.V-73). El.p. –  joana.grigiene@bitutesdarzelis.lt

DARBUOTOJŲ ANTIKORUPCINIO ELGESIO TAISYKLĖS


PAREIGŲ, KURIAS EINANTYS DARBUOTOJAI PRIVALO TEIKTI PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJAS, SĄRAŠAS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” 2022- 2024 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2018 METAMS

DRUSKININKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO “BITUTĖ” KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2019-2021 METAMS