Reikalinga/as ikimokyklinio ugdymo pedagogas dirbti 1,0 etatu.

Reikalavimai:
1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu
išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar
jam prilygintu, arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų) išsilavinimą ir būti
baigęs vieną iš mokytojų rengimo ikimokyklinėms įstaigoms arba edukologijos studijų krypties
programų ir turintis auklėtojo kvalifikaciją; arba studijuojantis ikimokyklinio ar pradinio ugdymo
pedagogiką;
2. lietuvių kalbos žinios, mokėjimo lygis turi atitikti teisės aktais nustatytų valstybinės kalbos
mokėjimo kategorijų reikalavimus;
3. gebėti planuoti ir organizuoti savo veiklą, spręsti iškilusias problemas, dirbti komandoje.

Darbo pobūdis:
1. organizuoti ir skatinti ugdomąjį procesą grupėje, atsižvelgiant į individualius vaikų ugdymosi
poreikius ir amžių, įstaigos ikimokyklinio ugdymo programos tikslus, vadovautis ikimokyklinio
ugdymo įstaigos higienos normomis ir taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro 2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93;
2. saugoti ir stiprinti vaikų sveikatą, garantuoti vaikų fizinį ir psichologinį saugumą grupėje, salėje,
kitose įstaigos erdvėse, žaidimų aikštelėse ir kt.;
3. bendradarbiauti su kitais grupėje, įstaigoje dirbančiais specialistais (meninio ugdymo pedagogu,
 logopedu, spec. pedagogu ir kt.) vaikų ugdymo klausimais;
4. sistemingai informuoti tėvus (globėjus) apie vaikų pasiekimus, ugdymo(si) poreikius ar iškilusias
problemas (sveikatos, prigimtinių, socialinių poreikių tenkinimo ir pan.).

Pretendentai į šią pareigybę turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;
2. Išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;
3. Gyvenimo aprašymą (CV);

 Gyvenimo aprašymą ir kitus dokumentus
 siųsti el .p. koriukas@gmail.com
Atrankos būdas – žodžiu (pokalbis).